زن مسلمان


تاريخ : 1395/11/29 | | نویسنده : |


تاريخ : 1395/11/29 | | نویسنده : |


نامه زن امریکایی به زنان مسلمان:شما پوشش محجبانه ای داریدوهنوز زیباییهایتان میدرخشد.اما فقط زیبایی بیرونی نیست که متوجه ان شدم.من چیزی عجیب در درون شما احساس میکنم که ب ان غبطه میخورم...
قدرت ، زیبایی و عفت وبیش از همه رضایت و شادی تو از حجابت را تحسین میکنم  چرا که آنها سعی دارند بانماهنگ های شهوت انگیز به دروغ ما زنان آمریکایی را ،راضی نشان دهند و آنها میخواهند زنان مسلمان ارزش ها واعتقاداتشان را از دست دهند...


تاريخ : 1395/11/26 | | نویسنده : |


  • paper | خسوف | دانلود کتاب